ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

 • Opdrachtnemer: CtrlVA geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 72769904.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of zaken worden geleverd.
 • Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst op basis van een Overeenkomst van Opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW.
 • Opdracht: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden, vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht.

 

Artikel 2. Algemeen

 • Opdrachtnemer en Opdrachtnemer beogen uitdrukkelijk om niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
 • Opdrachtnemer en Opdrachtnemer kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655) buiten toepassing te laten en daartoe een overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
 • De Overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende Overeenkomst van opdracht.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet.
 • Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.

 

Artikel 3 Uitvoering van de Overeenkomst van opdracht

 • Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
 • Opdrachtnemer gaat met de overeenkomst van opdracht een inspanningsverplichting aan om naar eigen inzicht en vermogen de doelstelling van de opdracht te bereiken en de overeengekomen kennis en vaardigheden op het gebied van operationele en management ondersteunende activiteiten in te zetten.
 • Opdrachtnemer deelt werkzaamheden zelfstandig in, voert deze zelfstandig uit en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht.
 • Opdrachtgever kan wel instructies geven omtrent het beoogde doel van de opdracht, echter niet over de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk is overeengekomen.
 • Als dat voor het gewenste resultaat van de opdracht nodig is, vindt overleg en afstemming plaats tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer en/of eventuele derden in geval van samenwerking met anderen.
 • Voor het overige zal Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de overeenkomst waar mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, mits redelijk en bevorderlijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
 • Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden in beginsel vanuit de eigen locatie van opdrachtnemer, en met gebruikmaking van diens eigen apparatuur en voorzieningen, tenzij partijen ten aanzien van een specifieke opdracht uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Opdrachtgever is verplicht om Opdrachtnemer op digitale wijze alle relevante gegevens en informatie over diens bedrijf en diens activiteiten en alle overige relevante informatie te verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht. Opdrachtgever staat jegens Opdrachtnemer in voor de juiste, volledige en tijdige verstrekking van alle voor de werkzaamheden relevante gegevens en informatie, ook indien die van derden verkregen moeten worden.
 • Indien Opdrachtnemer voor specifieke werkzaamheden naar een locatie moet reizen, dient dit door Opdrachtgever vooraf schriftelijk te worden overeengekomen. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd haar reiskosten aan Opdrachtgever door te belasten tegen een tarief van € 0,19 per kilometer. Reistijd zal in overleg separaat worden gefactureerd tegen een nader te bepalen uurtarief.

 

Artikel 4 Nakoming en vervanging

 • Binnen de in de overeenkomst gestelde grenzen is Opdrachtnemer vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te (laten) richten en uit te (laten) voeren.
 • Het staat Opdrachtnemer vrij de werkzaamheden voor eigen rekening en risico geheel of ten dele te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarover op voorhand informeren. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en het naleven van de gemaakte afspraken.
 • In geval van overmacht, waaronder mede begrepen, ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, computerstoring of - uitval, internetstoring of –uitval, is Opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Opdrachtnemer zal een geval van overmacht direct melden bij Opdrachtgever. Indien de overmacht langer voortduurt dan 10 werkdagen, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding.

 

Artikel 5 Vergoeding, facturering en betaling (aanvullend)

 • Alle prijzen zijn in EURO’s, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden. Vermelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer zendt voor de te verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever een factuur. De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
 • De vergoeding is bij vooruitbetaling voor de eerste dag van de overeengekomen periode, waarbij deze voldaan dient te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd haar prestaties op te schorten tot zij de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen.
 • Eventueel bezwaar tegen de factuur van Opdrachtnemer dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan Opdrachtnemer gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt Opdrachtgever geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om eens per jaar haar tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever daarover schriftelijk 1 maand voorafgaande aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging informeren. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsaanpassing, is zij gerechtigd om de overeenkomst, zonder inachtneming van een opzegtermijn, op te zeggen, tegen de datum dat de gewijzigde tarieven van kracht zijn.
 • De overeenkomst eindigt in geval van overlijden van een der partijen. Opdrachtnemer en Opdrachtgever hebben daarnaast het recht de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij. Aan beide partijen komt de eveneens bevoegdheid tot ontbinding toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.

 

Artikel 6 Belastingen en premies volksverzekeringen

 • De overeenkomst is bedoeld een overeenkomst van opdracht te zijn zoals omschreven in artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtgever zal dan ook over de in het kader van deze overeenkomst verschuldigde honoraria geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 • Mocht Opdrachtgever op enig moment onverhoopt worden geconfronteerd (bijvoorbeeld op grond van een werkelijke dan wel fictieve dienstbetrekking) met één of meerdere (na)heffingsaanslagen loonbelasting of premies volksverzekeringen in verband met onderhavige overeenkomst, dan vrijwaart Opdrachtnemer de Opdrachtgever voor eventuele aanspraken ter zake, tenzij het ontstaan van deze aanspraken (mede) het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever zelf.
 • Indien de situatie als bedoeld in artikel 6.2 zich voordoet, is Opdrachtnemer gerechtigd op het oordeel van de Belastingdienst omtrent de vermeende inhoudings- en afdrachtsplicht beroep aan te tekenen. Opdrachtgever zal aan een dergelijke rechtsvordering zoveel mogelijk haar medewerking verlenen en onthoudt zich in ieder geval van al hetgeen de positie van Opdrachtnemer in deze zou kunnen schaden.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 • Alle werkzaamheden die Opdrachtnemer uitvoert, gericht aan derden, worden onder verantwoordelijkheid en uit naam van Opdrachtgever verricht. Indien als gevolg van deze werkzaamheden een overeenkomst wordt gesloten, wordt deze overeenkomst gesloten tussen deze derde en Opdrachtgever. Opdrachtnemer is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden voor deze overeenkomst.
 • Indien de uitvoering van een opdracht (waaronder ook een nalaten wordt begrepen) door Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het een bedrag gelijk aan het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever totaal in rekening gebrachte (en door Opdrachtgever zijn voldane) bedragen in de 6 (zes) maanden voorafgaand aan het schadevoorval ter zake van de werkzaamheden waarop de vermeende schade betrekking heeft, in rekening zijn gebracht.
 • Opdrachtnemer is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 • De in dit artikel genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden onverkort in geval van aansprakelijkheid ten opzichte van meerdere Opdrachtgevers. Alsdan betaalt Opdrachtnemer aan alle Opdrachtgevers tezamen niet meer dan de op grond van bovenstaande artikelen geldende schadevergoeding. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Opdrachtnemer geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die uit of verband houden met de voor Opdrachtgever (nog te) verrichte(n) werkzaamheden en het gebruik van door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die de Opdrachtnemer in verband met een dergelijke aanspraak maakt.

 

Artikel 8 Geheimhouding, datalekken en AVG

 • Elk van de Partijen en eventuele door de Opdrachtnemer in het kader van deze overeenkomst in te schakelen personen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst (alsmede de werkzaamheden welke uit deze overeenkomst voortvloeien) ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs hadden kunnen begrijpen.
 • Elk van de Partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.
 • Opdrachtnemer verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met Opdrachtgever is afgesproken in enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie van Opdrachtgever en in lijn met het privacyreglement. Indien een instructie, naar de mening van Opdrachtnemer, een inbreuk maakt op de AVG stellen zij Opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis.
 • De verwerking vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 • Indien door Opdrachtnemer gebruik zal worden gemaakt van andere (sub)verwerkers, bijvoorbeeld als deze (sub)verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken, zal Opdrachtnemer de verplichtingen uit deze Overeenkomst aan deze(sub)verwerker opleggen en hem of haar en volledig instrueren over de omgang met de persoonsgegevens en de van Opdrachtgever verkregen instructies. De verwerking vindt in dit geval eveneens plaats onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 • Voor zover mogelijk verleent Opdrachtnemer bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van Opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens). Opdrachtnemer zal aan haar kenbaar gemaakte verzoeken aan Opdrachtgever doorsturen, maar niet zelfstandig afwikkelen.
 • Opdrachtnemer neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 • Opdrachtgever staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van Opdrachtnemer.
  -Na afloop van de overeenkomst draagt Opdrachtnemer binnen 4 weken, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle Persoonsgegevens. Opdrachtnemer verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
  -Indien er sprake is van een Datalek stelt Opdrachtnemer, Opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording op de hoogte en voorziet Opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om - indien nodig - een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Opdrachtnemer wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

 

Artikel 9 Overige bepalingen

 • Op deze overeenkomst en al hetgeen daarmee verband houdt of daaruit voortvloeit, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze overeenkomst of hieruit voortvloeiend, zullen aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de woonplaats van Opdrachtnemer worden voorgelegd.

Aldus opgemaakt 2020.